Общи условия

Общи условия за резервация

Cruise.BG е запазена търговска марка на ТурМаркетинг ЕООД, със седалище в София, ЕИК 130465700, МОЛ: Илиян Цветков Иванов, с лиценз за туристическа агенция от Министерството на Туризма РКК-01-5950. Идентификационен номер в Международната асоциация на круиз линиите, CLIA ID# 00502485. Идентификационен номер в Международната асоциация на авиолиниите IATA TIDS 96096781. Ние сме една от водещите специализирани агенции за премиум круизи в България и се радваме на отлична репутация както в бранша ни, така и сред хилядите доволни клиенти.

Придържаме се към най-високите стандарти на обслужване и се стараем да предлагаме само най-добрите и надеждни туристически компании в света. Cruise.BG действа в качеството си на оторизиран агент на круиз линиите и други туристически организации и НЕ носи отговорност за пропуски на трета страна доставчик на услуги. Cruise.BG НЕ носи отговорност при какъвто и да е провал на трети страни, нарушаване на договори и/или поети ангажименти, на действия или бездействия, по предубеденост или по небрежност, които са довели до някаква загуба, нараняване, забавяне или вреда на вас, ваша собственост или друг човек пътуващ с вас, или на собственост на който и да е пътуващ с вас. Cruise.BG не може и не гарантира резервации при трета страна, навременност, поведение на служители или изпълнение на предварително планиран график и маршрут на кораб, екскурзия и др. Повечето трети страни доставчици на услуги си запазват правото да променят условията си по всяко време, а Cruise.BG няма какъвто и да е контрол над тези промени.

За своя собствена защита всички клиенти се съветват да проучат и сключат съответни застраховки в случай на анулация или невъзможност за провеждане на дадено пътуване по вина на трети страни. Чрез настоящето информираме всички участници, че Cruise.BG не поема никаква финансова отговорност в случай на провал/дефолт на трета страна доставчик на услуги.

Благодарим ви! Искренно ценим вашия бизнес и се надяваме да сме ви от полза за много години напред!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Преди да започнете да използвате нашите услуги, моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта.
В случай, че продължите използването на сайта след прочитане на Общите условия, ще считаме, че сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях. Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас и Cruise.BG и по отношение на всички услуги, които предлагаме.
В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да преустановите използването на сайта незабавно. Ако имате въпроси относно Общите условия можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: cruise.bg.premium@gmail.com
Cruise.BG запазва правото си да променя едностранно Общите условия за ползване на сайта. Cruise.BG няма да уведомява изрично своите потребители за тези промени, поради което е необходимо сами да следите за тях.
Общите условия се отнасят само и единствено за настоящия уеб-сайт. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които настоящият уеб-сайт може да препраща чрез линк или по друг начин. Порaди това Ви съветваме, когато използвате други уеб-сайтове, да се запознаете с техните общи условия.

I. ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Cruise.BG –„ТурМаркетинг” ЕООД е обслужващата туристическа агенция, притежаваща Удостоверение от Министерство на Туризма №РКК–01-5950, със седалище в София, ЕИК 130465700, МОЛ: Илиян Цветков Иванов.
Сайт/сайтът или уеб-сайт/ът–се използва само за www.cruise.bg
С влизането в сайта на Cruise.BG и от обхвата на настоящите Общи условия, Потребителят се подчинява на съответните Общи условия нa доставчиците на Cruise.BG.

Потребител е всяко физическо лице, което използва настоящият сайт.
Трето лице е всяко физическо или юридическо лице, различни от Cruise.BG и от Потребителя.
Настоящите Общи условия уреждат резервирането на индивидуални круиз пътешествия, както и други туристически услуги предлагани от Cruise.BG.
Условията за превоз, включително обезщетения за промяна на резервацията, количество позволен багаж, условия за анулиране на билет и др., се уреждат съгласно конкретните условия на съответния превозвач/доставчик. Тяхното приемане от Потребителя е задължително условие за закупуването на съответната услуга. Преди да направите резервация, моля внимателно да се запознаете с условията за съответната услуга, включително и от сайта на избраната круиз линия. Екипът на Cruise.BG ще Ви консултира в случай на нужда.
В случай, че не приемате условията на съответния превозвач/доставчик, можете да преустановите започнатото от Вас проучване и да се откажете от съответното пътуване.

II. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Този сайт е за лична и нетърговска употреба. Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на Cruise.BG и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Никой няма право да използва информационната система с търговски цели, без изричното писмено съгласие на Cruise.BG.
2. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира каквато и да е част от съдържанието на уебсайта. Всяко публикуване, размножаване, продажба на информация и/или снимков материал от сайтa под каквато и да е форма, без писменото съгласие на Cruise.BG е забранено и представлява закононарушение.
3. Потребителят се задължава да не изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин сайта на Cruise.BG, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или други средства за пренос и/или възпроизвеждане на данни, както и че няма да ги използва с търговска цел.
4. Потребителят няма право да използва устройство и/или софтуер и по никакъв начин да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на ЗАвПСП, ЗМГО или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
5. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да не създава производни продукти, да не предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от/чрез този уеб-сайт. В случай на констатирани нарушения Cruise.BG има право да предприеме предвидените съгласно действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
6. Потребителят носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, както и други вреди, претърпени от Cruise.BG в резултат на неправомерното използване на сайтa Cruise.BG.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7. Cruise.BG е задължен да предоставя точна и пълна информация за пътуването, цената и условията на неговото извършване. Информацията трябва да бъде ясна, точна и четливо изписана и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.
8. Съгласно чл. 28, ал. 5 от Закона за туризма, Cruise.BG е задължен да предостави писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. Задължението за предоставяне на информация по чл. 28, ал. 5 от ЗТ не се прилага при извършване на резервации в последния момент.

9. Cruise.BG е задължен при резервиране на пътешествие с кораб и извършено пълно плащане в сроковете и при условията, регламентирани с настоящите Общи усливия, да достави на Потребителя и/или посочените от него лица съответните документи за пътуване.
10. Потребителят се задължава, да използва сайта по начин, съответстващ на Общите условия и действащото законодателство в Република България и да избягва всякакви противозаконни действия.
11. Потребителят няма право да прави резервация/и под измислено или чуждо име и/или да извършва плащания за пътешествия или други услуги с подправена или чужда банкова карта без съгласие на собственика на банковата карта, както и да представя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателсто, Cruise.BG незабавно ще сезира компетентните органи.


В случай, че Вашите документи за самоличност и/или банкова карта са били противозаконно отнети и/или използвани от трето лице, без Ваше съгласие, за закупуване на круиз пътешествие или други услуги, предлагани от сайта Cruise.BG, моля, уведомете ни незабавно! Cruise.BG и неговите служители нямат правомощията, нито възможността да проверяват самоличността на лицата, използващи информационната система в реално време. По тази причина Cruise.BG не може да бъде държан отговорен за злоупотреби с документи за самоличности/или банкови карти и не носи отговорност за претърпени вреди в резултат на неоторизираното използване на чужди документи за самоличности/или банкови карти!

12. Съгласно чл. 39 от Закона за туризма, Cruise.BG не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на Потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора,  които не могат да се предвидят или избегнат както и непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Cruise.BG или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. Cruise.BG е длъжен да окаже незабавно съдействие на Потребителя.
13. Потребителят носи отговорност за посочените от него данни, включително избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца и съгласието си с условията на превозвача.
14. Cruise.BG може да съдейства на Потребителите относно получаване на информация за визовите изисквания за държавата, за която закупуват туристически услуги, като Потребителят следва да се погрижи за получаването на такава информация, да си набави всички необходими визи и документи за безпролемното пътуване на себе си и своите спътници. Cruise.BG не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от законодателството на съответната държава. Cruise.BG не носи отговорност в случай на безредеци, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в държавата, за която е закупенa ваканцията или друга услуга, от които биха произтекли вреди за Потребителя. Необходимо е Потребителя сам да положи необходимата грижа да се запознае с политическата, метеорологична или друга обстановка в държавата, за/през която пътува.
15. Cruise.BG не поема отговорност за опасни условия на международни дестинации включително, но не само за опасности от атмосферни условия, небезопасни условия, банкрут на доставчиците на съответни услуги (круиз линия, турагенции и др.), неосигурени условия за инвалиди, в който и да е момент по време на пътуването.
16. За информация относно опастности на локацията към която ще пътувате, можете да се свържете с Министерство на Външните Работи.
17. Потребителят е длъжен да потърси съдействието на Cruise.BG не по-късно от 72 часа преди резервирано пътешествие и да провери дали компанията-доставчик на услугата не е променила първоначално обявения час на круиза или друга чaст от маршрута/условията.
18. Cruise.BG не може да бъде държан отговорен за проблеми с оперирането с информационната система, произтичащи от смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет „браузъра“, електрозахранването или с интернет връзката на потребителя. В случай, че установим продължаващ проблем с операционната система, ще направим всичко възможно да Ви уведомим за това.
19. Като добър търговец и администратор на уебсайта, Cruise.BG има интерес и грижата да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че публикуваната информация е невярна, моля свържете се с нас незабавно.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(във връзка с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година)

20. Общи положения при обработка на личните данни:

С цел изпълнение на услугите, възложени от Потребителя, включително извършването на резервация и закупуването на круиз пътешествие и/или други услуги публикувани в сайта, Потребителят предоставя на Cruise.BG лични данни – свои и на своите спътници. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, адрес по местоживеене, дата на раждане, номер и валидност на задграничен паспорт или лична карта, адрес на електронна поща и телефон за връзка. С въвеждането им Потребителят дава съгласие предоставените лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предавани в базата данни на резервационната система на съответния доставчик, от когото е закупена съответната услуга (круиз линия, турагенция и др.).

20.1. Данните, предмет на обработване и защита в съответствие с този раздел, ще бъде всяка информация (лична информация), чрез която е идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (съответно – субект на данни), независимо дали идентификацията е пряка или непряка, в частност чрез препращане към белег като име, идентификационен номер, местоположение, онлайн белег или един или повече специфични характеристики, отнасящи се до физически, физиологически, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице, или всякакви други характеристики използвани самостоятелно или в комбинация.

20.2. Обработване на данни, посочени в този раздел, ще означава всяка операция или набор операции, които се извършват с лични данни, с автоматични или не средства, като обхвата на тези операции може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптация или изменение, възстановяване, консултация, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или всяка друга операция с данните.

20. 3. С настоящото Потребителят се съгласява да предава лични данни на Cruise.BG за обработване.

20. 4. Предадените лични данни са единствено и само за целите на услугите по изготвянето на резервации за ваканции.

20. 5. Детайли на данните, които се предават:

20.5.1. Потребителят предава лични данни на Cruise.BG, за да може последният да изпълни задълженията си:

• Данни от приложим документ за самоличност (трите имена, номер и валидност на документ; адрес, националност и др.);

• Адрес на електронна поща;

• Телефонен номер;

• Други при необходимост, с изрично одобрение от Потребителя, с оглед обезпечаване предоставянето на съответната услуга

20.5.2. Данните ще се предават чрез следните средства: имейл; телефон; он-лайн форма за контакти.

20.5.3. Във всеки случай на предаване на данни, последните ще бъдат надлежно защитени и достъп до тях ще има само специално определен служител.

20. 6. Cruise.BG обработва личните данни на Потребителя единствено от името на Потребителя (и не от свое име) с цел изпълнение на услугите.

20. 7. Потребителят упълномощава Cruise.BG за целите на дейността си, да сключва договори за подизпълнение с трети страни, на които да предостави за обработка лични данни от името на Потребителя.

20. 8. Cruise.BG се съгласява и декларира, че:

20.8.1 обработването, включително самото предаване, на лични данни, е било и ще бъде извършвано в съответствие с относимите разпоредби на приложимото законодателство за защита на лични данни, включително национално и на Европейския съюз.

20.8.2. ако предаването включва трансфер на данни извън Европейския съюз, субектът на данни ще бъде информиран преди трансфера на данните му в такава трета страна (която не предоставя адекватна защита по смисъла на приложимото европейско законодателство) да е извършен.

20.8.3. ще отговаря на всяко запитване от субектите на данни, свързани с въпроси относно обработването на техните данни.

20.8.4. ще обработва данните в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и във всеки случай – в съответствие с инструкциите на Потребителя, и единствено за целите, посочени тук. В случай, че Cruise.BG срещне някакви трудности, поради каквато и да е причина, да обработва данните както е предвидено, същият се задължава да уведоми незабавно Потребителя.

20.8.5. ще поддържа получените лични данни актуални и няма да съхранява данни за по-дълъг период от нужния срок на обработване, освен ако е предвидено друго от приложимото законодателство.

20.8.6. ще обработва своевременно и правилно всички запитвания на Потребителя, свързани с обработката на лични данни, предмет на трансфер, и ще изпълнява насоките на надзорния орган във връзка с обработване на прехвърляните данни.

20.8.7. ще поддържа регистър и ще съхранява записи от всички извършени дейности по обработка на данните, като осигури всяка стъпка от обработването на данни да може да се проследи, включително на кой са предоставени данните, кога, какви данни и за каква цел.

20.8.9. по искане на Потребителя, ще разрешава на същия и на надзорните органи да влизат в помещенията, които Cruise.BG използва за обработка на данни, за извършване на проверки на дейностите по обработка, включени тук.

20. 9. Cruise.BG незабавно ще уведоми Потребителя относно:

20.9.1. всяка промяна в приложимото законодателство, която може да въздейства на обработването на данни

20.9.2. всяко правно обвързващо искане за разкриване на лични данни от правоприлагащ орган освен ако това е забранено от приложимото законодателство.

20.9.3. всеки инцидентен или неоторизиран достъп до данните, които е установил.

20.9.4. всяко искане получено директно от субекти на данни, без да отговаря на искането, освен ако изрично не е упълномощен да направи това.

20.9.5. всяко решение да унищожи данни събрани в срока на изпълнение на ангажимените си и да координира предварително такива дейности писмено с Потребителя.

20. 10. Cruise.BG незабавно ще уведоми Потребителя относно:

20.10.1. всяка промяна в данните, която би довела до възпрепятстване на Cruise.BG да изпълни задълженията си.

20.10.2. всяка промяна в приложимото законодателство, която може да въздейства на обработването на данни.

20.10.3. всяко правно обвързващо искане за разкриване на начина на обработване на предоставените лични данни от правоприлагащ орган освен ако това е забранено от приложимото законодателство.

20.10.4 всяко искане получено от субекти на данни за начина на обработване на предоставените лични данни.

20.10.5. Cruise.BG ще обработва своевременно и правилно всички запитвания на Потребителя, свързани с обработката на лични данни, предоставени във връзка с възложените услуги и ще изпълнява насоките на надзорния орган във връзка с обработване на данните.

21. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите Cruise.BG няма да може да извърши каквито и да е резервации.
22. Когато посетителят извърши търсене на сайта, Cruise.BG може да запази информацията, идентифицирайки посетителя или свързвайки го с извършено от него предходно търсене. Cruise.BG може да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от посетителя и да използва тази информация също за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
23. Cruise.BG има право да използва събраната информация за следните цели:
• Да комуникира с потребителя относно неговите нужди, или да изпраща информация относно ваканциите която може да бъде полезна
• Да подобрява качеството на услугите, да изгражда по-полезни връзки, да анализира тенденции за потребителите и измерва демографията и специфични интереси на потребителите свързани със сайта.
•  Да осигурява на потребителите бързо и ефективно обслужване.
• Да поддържа операциите вътре в сайта, да решава проблеми, да разрешава спорове и да прилага общите условия на сайта.

24. Потребителят има право да откаже да получава информация за услуги от Cruise.BG, както и да поиска заличаване на вече изпратените лични данни, като изпрати е-мейл на: cruise.bg.premium@gmail.com
25. Cruise.BG има задължение да не разкрива на трети лица лични данни на Потребителя. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Cruise.BG е задължен по силата на правна норма да предостави данните на съответните държавни органи, когато такава е надлежно изискана от държавни органи по съответния ред; когато Потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните, както и когато това е необходимо с цел осигуряване изпълнението на задължението на Cruise.BG по договора за туристическа услуга с Потребителя.
26. Cruise.BG не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
27. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Cruise.BG, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.
28. От съображения за сигурност и с цел подобряване на обслужването, телефонните разговори провеждани от Cruise.BG могат да бъдат записани. В случай, че не сте съгласни моля прекъснете телефонния разговор.
29. Cruise.BG използва напреднали технологии, за да предпази цялата информация, която минава през сайта от неоторизиран достъп. Въпреки строгите мерки за сигурност които взима, както и поради факта, че не е възможно да упражнява контрол върху сигурността в интернет като цяло, Cruise.BG не може напълно да гарантира, че няма или не е възможен неоторизиран достъп до данни на Потребителя нито, че информация няма да бъде предоставена в случай, който не е споменат в общите условия, не по вина на Cruise.BG.

V. РЕЗЕРВАЦИИ И ВКЛЮЧВАНЕ В КРУИЗ ПЪТЕШЕСТВИЯ И ВАКАНЦИИ НА СУШАТА

30. Записването за пътешествие с кораб се извършва след проведена комуникация включително и по електронен път, при наличието на свободни места. При наличие на свободни места, Cruise.BG изпраща до Потребителите он-лайн формуляр за попълване на данните им, за включване в предстоящото пътуване. Записването се извършва след внесен депозит или друга, текуща стойност, посочена в конкретното писмено потвърждение за избрания круиз. Заплащането на остатъка от цената на пътуването се извършва според актуалните срокове на избраната круиз линия. При записване, с оставащи по-малко дни от необходимите преди отплаването или датата на настаняване, се заплащат 100 процента от цената на пътуването до 24 часа от направата на резервацията. Неспазването на сроковете за плащане на депозита и/или на окончателното плащане се тълкува от Cruise.BG като едностранен отказ от страна на Потребителите от съответното пътуване и води до автоматично анулиране на резервацията за пътуване без последствия за Cruise.BG. Всички документи са в електронен вид. Cruise.BG има право да отмени планирано пътешествие или ваканция ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Cruise.BG не носи отговорност за неизпълнение, като връща на Потребителя платената сума.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

31. Необходими са валиден задграничен паспорт (с продължителност минимум шест месеца след приключване на пътуването), съответните визи и ваксинации (ако са нужни такива).

32. Всички пасажери представят електронен билет за круиз и кредитна/дебитна карта при настаняване на борда на кораба.

ЦЕНА, НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА

33. Всички цени са на човек, при двойна заетост.

34. Цената на туристическото пътуване се заплаща в лева по фиксинг 1 евро = 1,96 лева, в евро, или в лева или евро по текущия фиксинг „Продава“ на каса на Юробанк за щатския долар в случаите на резервации базирани на щатски долар.

35. Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път в лева или евро, или он-лайн в евро чрез Apple Pay, Google Pay, кредитни или дебитни карти VISA, MasterCard или American Express след издаване на проформа-фактура от Cruise.BG.

36. За валидно плащане се счита това, което е постъпило в банковата сметка на Cruise.BG най-късно до упоменатия срок от последния.

37. В случай на промени в цената по вина на съответните доставчици на Cruise.BG, по независещи причини от последния, то в такъв случай Cruise.BG си запазва правото да промени цената към Потребителите. Корекции на цената могат да се дължат на промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; в размера на заплащаните пристанищни и други такси, или на обменния валутен курс. При завишение на цената, Потребителите доплащат разликата до двадесет и четири часа след уведомяването.

38. Ако Cruise.BG направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от условията си, той е длъжен да уведоми Потребителите. Последните се задължават да уведомят за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Cruise.BG. Потребителите декларират, че посочените от тях в он-лайн формата за запитване телефони и електронна поща, действително могат да бъдат използвани от Cruise.BG при необходимост. В случай, че Потребителите не приемат промените, Cruise.BG може да се откаже от ангажимента си, без да дължи неустойки или обезщетение. В такъв случай Cruise.BG възстановява платените от Потребителите суми в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

39. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от Потребителите.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

40. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Cruise.BG на поетите услуги, той се задължава да компенсира Потребителите за надлежно доказаните вреди.

41. Когато отговорността на контрагентите на Cruise.BG за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Cruise.BG е в рамките на тези ограничения.

42. Cruise.BG не носи отговорност пред Потребителите в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Cruise.BG а именно:

  •  забавяне на кораба по технически или метеорологични причини;

  • анулиране на брегова екскурзия вследствие на променен маршрут на кораба или невъзможност за акостиране в даден порт;

  • анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителите;

  • загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителите;

  • недопускане от страна на митническите, гранични, здравни или други служби Потребителите да излязат извън България или да влязат в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;

  • при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, планирани за посещение, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направана резервацията.

43. Cruise.BG не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на поетите ангажименти, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителите;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на ангажиментите;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Cruise.BG и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

44. Cruise.BG носи отговорност за предаване на Потребителите на информацията и документите, предоставени от контрагентите си.

45. Cruise.BG не носи отговорност за възникнали разходи на Потребителите при промяна от тяхна страна на програмата на пътуването; за неправомерни действия на Потребителите; за увреждане/ загуба на багаж или други ценности на Потребителите.

46. Ако започнато пътуване с кораб трябва да бъде анулирано поради форсмажорни обстоятелства, Потребителите заплащат само действително ползваните услуги. Сумата за неизползваните услуги се възстановява от круиз линията.

47. Точното местоположение на избрания тип каюта на борда на кораба се определя от круиз линията при настаняване.

VII. АНУЛАЦИИ

АНУЛАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО

48. Отказът от пътуване става само в писмен вид до Cruise.BG, на електронна поща cruise.bg.premium@gmail.com . Уведомление за анулиране, получено през празнични или почивни дни в България или съответната избрана дестинация на пътуване, както и такова, получено след 16:30 ч. през работни дни се счита за подадено на следващия работен ден.

49. В случай, че Потребителите се откажат от пътуването, Cruise.BG удържа неустойки според актуалните условия на съответната круиз линия и/или други доставчици. В допълнение потребителите дължат на Cruise.BG и административна такса, в размер на 100 евро на резервация. Част от административната такса на Cruise.BG е за покриване на направените разходи за банкови преводи към съответните доставчици, както и курсовите разлики при обмяна на валута.

50. Корекции и промени на имена могат да бъдат осъществявани след специално писмено разрешение от контрагентите на Cruise.BG, както и след заплащане на съответните такси, определени от тях.

VIII. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

51. Всички спорове по изпълнение на ангажиментите ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

52. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предлаганите услуги, Потребителите се задължават незабавно единствено и само в писмена форма да уведомят доставчика на услугите и Cruise.BG с  оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

53. В случай, че претенциите на Потребителите, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителите имат право да предявят надлежно оформена рекламация към Cruise.BG в писмен вид в срок от 7  дни от завръщането си. Потребителите са длъжни да предоставят протокол (рекламация), подписан от круиз директора и от самия него. Без наличието на такъв подписан протокол и рекламация Потребителите не могат да предявяват каквито и да е претенции към Cruise.BG. Cruise.BG уведомява Потребителите за своя отговор до 30  дни след депозирането на рекламацията и протокола.

54. В случай, че Потребителите сами прекратят пътуването през времетраенето му, то те нямат право да претендират за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителите сами уреждат завръщането си.

IX. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

55. Cruise.BG действа в качеството си на посредник за Потребителя, като урежда неговото пътуване и/или други услуги и не поема никаква отговорност за нараняване, повреда, контузия, смърт, загуба, инцидент или закъснение, предизвикани по невнимание или с умисъл от трето лице, доставчик на услуги като круиз линии, турагенции и/или др.
56. Cruise.BG не носи отговорност в случай на закъснение или вреда причинена от болест, кражба, трудови спорове, повреда на машина, карантина, правителствени ограничения, атмосферни условия, или друго действие, което не зависи от Cruise.BG.
57. Отговорността на Cruise.BG може да се ангажира само за вреди възникнали от действията на Cruise.BG в периода от момента на приключване на резервацията до окончателното напускане на круиз кораба и не може да надвишава стойността на платената от Потребителя услуга.
58. Cruise.BG не носи отговорност за допълнителни разходи, пропуски, закъснения, смяна на маршрута или каквито и да е намеси на правителството или/и властите.
59. Cruise.BG запазва правото си да сменя местата за настаняване на клиентите си ако тази промяна е наложена от обстоятелства, които са извън контрола на Cruise.BG. В случай на специални изисквания от страна на Потребителя, касаещи позиция на каюта/апартамент, специални ястия или помощ, ще бъдат предадени и съответната страна ще бъде уведомена, но Cruise.BG не може да гарантира тяхното спазване.
60. Потребителят е длъжен да обезщети Cruise.BG, неговите служители, управители и партньори за всички вреди, възникнали като последица от нарушаването на настоящите Общи условия.
61. В случай, че Cruise.BG установи, че Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на Cruise.BG, Потребителят дължи на Cruise.BG неустойка в трикратен размер на дължимата сума, като Cruise.BG има право да анулира документите за пътуване, в случай, че същите все още не са използвани. Потребителят може да използва документите за пътуване и Cruise.BG няма да се възползва от правото си да го анулира, в случай, че Потребителят заплати неустойката незабавно. Освен всичко друго, Cruise.BG има право и задължение при установено правонарушение да сигнализира компетентните органи.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

62. Правото на Потребителя да използва сайта може да бъде ограничено от Cruise.BG без предварително уведомяване.
63. Потребителят има право да прекрати ползването на сайта по всяко време без задължение да уведоми Cruise.BG по какъвто и да било начин.
64. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения се регулират от законодателството на Република България.
65. В случай, че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна по съдебен ред или в резултат на влязъл в сила нормативен акт, останалите разпоредби запазват действието си.

66. Всички срокове се изчисляват, съгласно условията на ГПК.

67. Условията са съобразени с международните условия на чуждестранните контрагенти на Cruise.BG. Приемайки Общите условия на Cruise.BG, Потребителите декларират, че приемат Общите правила и условия на всеки един от тези контрагенти.

68. Потребителите декларират, че са запознати с програмата на пътуването с кораб. При наличие на разлика между сайта Cruise.BG и сайта на съответния доставчик, за водещ (актуален) се приема сайта на доставчика.

69. Cruise.BG е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочената от Потребителите електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.

70. В случай на резервация, извършена в полза на няколко лица (посочени в резервацията), лицето извършило тази резервация гарантира, че притежава необходимите права да действа от името на споменатите лица, а така също и че всички договорени задължения ще се спазват и от останалите лица, фигуриращи в резервацията.

71. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати ангажиментите си във връзка със съществени изменения на Общите условия на Cruise.BG. При изменение на условията задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на ангажиментите задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 

TM EOOD Certificate NEW